การอบรม Online แนวทางการพัฒนาเทคนิควิธีการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP และทักษะด้าน ICT สำหรับการศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม Online แนวทางการพัฒนาเทคนิควิธีการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP และทักษะด้าน ICT สำหรับการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet มีครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT ของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online การจัดการเรียนสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีการแพร่หลาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแพลตฟอร์มทางการศึกษา DEEP (DEEP : DIGITAL EDUCATION EXCELLENCE PLATFORM) ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งมี นางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ