การพัฒนาเทคนิควิธีการดำเนินงานดิจิตัลแพลคฟอร์ม Deep  และทักษาด้าน ICT สำหรับการศึกษา 

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ Online  ผ่านระบบ Google  Meet  เรื่องการพัฒนาเทคนิควิธีการดำเนินงานดิจิตัลแพลคฟอร์ม Deep  และทักษาด้าน ICT สำหรับการศึกษา  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2564