การประชุมติดตามการดำเนินงาน PMQA

นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานใน การประชุมติดตามการดำเนินงาน PMQA  ของแต่ล่ะกลุ่มงาน สพป.ลำพูน  เขต 1  ด้วยระบบ VDO Conference  ผ่านแอฟพริเคชั่น  Google Meet  ณ  สพป.ลำพุน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม 2654