conference Cluster 15

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ( Cluster 15 ) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการราชการที่ 15 ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน