ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิสก์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น เพื่อรับฟังแนวทางการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน