ประชุมคณะทำงานวิจัยในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2564  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมณ์ ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานที่ปรึกษาในการประชุมคณะทำงานวิจัยในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้คณะทำงานวิจัย ดำเนินการตามแนวทางการทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรอบการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนปลอดขยะ โดยชื่อเรื่องวิจัย “การศึกษาการดำเนินงานการจัดการขยะในโรงเรียนปลอดขยะ สังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1”    ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน