แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชุมออนไลน์ VDO Conference ผ่านระบบ Google  Meet  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2564