พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ VDO Conferece

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา  กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  ด้วยระบบ VDO Conference  โดยมี นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นวิทยากร    ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม 2564