การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน กิจกรรม การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดอบรม Online และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งและผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1