การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมชี้แจงด้วย   ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน