รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระดับภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 เพื่อรับหลักการดำเนินงานและรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณา ผ่านระบบ Google Meet กับ สพฐ.  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน