สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตาม “โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” ปี 2564 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยนายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน และคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 89 โรงเรียน รวมเงิน 76,700 บาท ณ ห้องประชุมเลิศนรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด