ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Video conference ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน