โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลทั้งสมรรถนะหลัก ซึ่งประกอบด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้นำครู และการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2564