Conference การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ กับ สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบาย  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน