One School One Psychologist

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพุน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา(One School One Psychologist) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยคณะกรรมการได้พิจารณา(ร่าง)หลักสูตร รูปแบบ/วิธีการการอบรมออนไลน์ และการวัดผลประเมินผล ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน