คัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564