ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประเมินฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประเมินฯ จำนวน 43 ข้อมูล และในการนี้ ได้บูรณาการกับการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน และกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน