กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ประชุมกิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ด้วยระบบ VDO Conference เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ช่วย มีพฤติกรรมเป็นไปตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน โดยส่งเสริมให้ครูผู้ช่วย นำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมจาจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน