พิธีรดน้ำดำหัวรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำฝ่ายบริหาร และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รดน้ำดำหัวพระเถรานุเถระ พระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564