เยี่ยมสนามสอบ NT

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งรู อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  โรงเรียนบ้านดอยคำ โรงเรียนบ้านศรีป้าน และโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.แม่ทา จ.ลำพูน  พร้อมกันนี้และได้มอบหมายให้นายสมภพ  ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ,นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา