ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.6 และ ม.3

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่18 มีนาคม 2564