Focus Group Discussion

นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
เป็นประธานในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความเหมาะสมในการบริหาร และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD – 19) ระดับสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนตัวแทนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมการดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ โรงเรียนวัดสันคะยอม โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านจำบอน โรงเรียนบ้านเหมืองลึก โรงเรียนวัดบ้านธิ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564