ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน