กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ วันลาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การประกวดผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตามกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ วันลาเลนไทน์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ คลิปสั้น ภาพถ่าย สื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์ แห่งความสุข : ครอบครัวปลอยภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school) รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาผลงานดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน