ศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษา ช่วงโควิด-19

นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบแอปพริเคชัน ZOOM โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อทราบแนวทางและข้อจำกัด ของการดำเนินงานปัจจุบัน ตลอดจน นำข้อมูลสารสนเทศไปกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้อง และเหมาะสม ลดภาระ และความซ้ำซ้อน ให้สะท้อนผลได้ตามสภาพจริงของพื้นที่มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน