โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ร่วมประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เดิมมีกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มีการระบาดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องออกไปเป็นวงกว้างกระจายในหลายเขตพื้นที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเลื่อนวันสอบดังกล่าวออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564