ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บในการเสนอขอทำลาย ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน