++การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด