++ส่งสำเนาคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน