อบรมการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการดาเนินงานของส่วนราชการ ที่ไม่เป็นภาระกับส่วนราชการมากเกินไป สนับสนุนระบบ paperless และมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน