VDO ConFerence Stand Alone

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 และคณะฯ ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO ConFerence การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้สามารถบริหารทุกๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน