ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 มอบหมายให้นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายกนกบุญ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวอำไพ บุญสูง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ชี้แจงนโยบายและร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนและลงพื้นที่ในจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อ.เมือง จ.เชียงใหม่