ยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำ RT เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ Pre RT ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2564 โดยวันที่ 22 มกราคม 2564 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference: Zoom Meeting) และในวันที่ 23 มกราคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1