ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และเสนอพิจารณาเรื่องแก้ไขระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและเสนอแนวร่วมแก้ไขระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ.2562 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ที่ประสบภัย และเพื่อการพัฒนากองทุนช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป