ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2546

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2546 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET)โดยมี นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์ชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน