แนวทางการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ ชำระกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนฯ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ และชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-payment) ผ่านระบบ VDO Conference กับโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย ลำพูน และสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำพูน มาให้ความรู้ ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564