นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบการเปิดเรียนในช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 พร้อมคณะศึกษนิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ประกอบด้วย นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง นางณฐมน คุนิรัตน์ และนางสกาวเดือน ขัดเรือน ได้เดินทางไปนิเทศตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมัคร ไชยสมภาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ