สรุปการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔