ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ปฏิบัติตาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน