โรงเรียนวัดช้างค้ำจัดกิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดช้างค้ำ (OPEN WIDE OF LEARNING)

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดช้างค้ำ (OPEN WIDE OF LEARNING) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนแต่ละชั้น และกิจกรรมกาดนัดช้างค้ำ โดยนางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างค้ำกล่าวรายงานการจัดงาน มีครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน