ว17/52 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หนังสือ กคศ. ว17/52
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ก.ค.ศ.1
แบบ ก.ค.ศ.1/1
แบบ ก.ค.ศ.2
แบบ ก.ค.ศ.3 สายงานผู้สอน
แบบ ก.ค.ศ.3 สายงานนิเทศฯ
แบบ ก.ค.ศ.3 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
แบบ ก.ค.ศ.3/2
แบบ ก.ค.ศ.3/3
แบบ ก.ค.ศ.3/4
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สายงานบริหารการศึกษา
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สายงานนิเทศฯ
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สายงานบริหารสถานศึกษา
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สายงานการสอน