เว็บไซต์กลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร