กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุรภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าสงมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุรภาพ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 5 จัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วร่วมจากทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1.ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและัทั่วถึง
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริบธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาทมหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนราะบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
4.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์

1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคถุณภาพและทั่วถึง
2.ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะตรงตามสายงาน และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

จุดเน้นการดำเนินการ 9 จุดเน้น

1.ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา
2.การยกระดับภาษาอังกฤษ
3.โรงเรีนยนคุณธรรม
4.การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน
6.การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
7.การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา
8.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
9.การประกันคุณภาพการศึกาาภายในสถานศึกษา