กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยและท้องถิ่น

พันธกิจ

1.ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)
5.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
6.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์

1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะตรงตามสายงาน และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

จุดเน้นการดำเนินการ 9 จุดเน้น

1.ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา
2.การยกระดับภาษาอังกฤษ
3.โรงเรียนคุณธรรม
4.การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน
6.การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
7.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา