บทความวิชาการ

  • แม้ไม้ได้ร่วมทุจริตแต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
  • จำเป็นใช้รถส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการแล้วเกิดความเสียหาย ผู้ใดรับผิด
  • ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์