มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางปุณยวีร์ รื่นเริง ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสุชาดา จิโนเป็ง นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุ นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นางจำเรียง ใจพิมพ์สว่าง นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นางวัลยา ยะธะนะ นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นางอรพินท์ สิงห์ทอง เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก