Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (OIT) สพป.ลำพูน เขต 1

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 :ถามมา-ตอบไป

O9 : Social Media (facebook)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
O17 : e-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

** ปรับแก้
*** ยังไม่แล้วเสร็จ