คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ประธานกรรมการ

นายสุวัฒน์  ญานะโค
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
นางสาวดวงพร เลาหกุล
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
นางจินดา รัตนอังกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรศักดิ์ อินแถลง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวเสาวภา ประพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ ก๋องแก้ว
เลขานุการ