คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ดร. ณัฐกุล รุณผาบ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ประธานกรรมการ
นายวีรชน จิรัชยากร
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
นางสาวดวงพร เลาหกุล
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายณรงค์ ก๋องแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชากร ลังกาฟ้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เจตนา เมืองมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.บุญสุ่ม อินกองงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
เลขานุการ