บทเรียนออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

:: ความรู้พื้นฐานระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม