ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จึงให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พัก โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

บันทึกเวลา “ปฏิบัติงานออนไลน์
บันทึก “ผลการปฏิบัติงานออนไลน์
บันทึกเวลา “เลิกปฏิบัติงานออนไลน์

คำสั่ง / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

      • การกำหนดจุดคัดกรองผู้มาปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ


    • การกำหนดจุดรับส่งหนังสือราชการ และอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)