ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่ง / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

การกำหนดจุดคัดกรองผู้มาปฏิบัติงานและมาติดต่อราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กิจกรรม Big Cleaning Day 30 ธันวาคม 2563

รายงานสถานะการณ์การจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1